pap …

16 July , 2014 Off By Andrea

hiä bi derä firma het mi pap vor langer langer zit fasch vier jahr gschaffet. är het ghulfe, diä stei fabrik uf zboue.

DSC06003